38 minutes agoGroup

Ang malaking pag kakaiba ng gubyerno ng Diyos sa gubyerno ni satanas

Ang mga piniling mga lider sa gubyerno ng Diyos ay maglilingkod at tapat sa kanilang gawain sa kanilang pamamahala…..

Ang gubyerno ni satanas ay sila ang gustong paglingkuran at hindi sila tapat sa kanilang gawain dahil mga tamad sila at ayaw magpakapagod sa kanilang pamamahala……..

At sinabi ni Jesus, “Makinig kayo! Darating na ako! Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa! Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas.” Mapapalad ang naglilinis ng kanilang kasuotan sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lunsod at kumain ng bunga ng punongkahoy na nagbibigay-buhay.
Pahayag 22:12‭-‬14 RTPV05
https://bible.com/bible/399/rev.22.12-14.RTPV05